Saturday, May 25, 2013

Ramayana in 108 Linesவால்மீகி முனிவர் எழுதிய ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஆறு காண்டமும் எளிய தமிழில் 108 வரிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ராமாயணம் முழுவதையும் படிக்க இயலாதவர்கள் இந்த 108 வரிகளைப் படித்துப் பயன் பெறலாம்.
1. அசல நிர்குண ஆத்ம ராமா
2. ஆனந்தப் பாற்கடல் அறிதுயில் ராமா
3. இந்திரன் முதல்தேவர் வேண்டிட ராமா
4. இகத்தில் அசுரரை அழித்திட ராமா
5. பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்னர் ராமா
6. கூடவே பிறந்த தசரத ராமா
7. வில் அம்பு வித்தைகள் பல பயின்ற ராமா
8. யாகமும் தபசும் ரக்ஷிக்க ராமா
9. விசுவாமித்திரன் வேண்டிட ராமா
10. சென்று மந்திரம் கற்றனை ராமா
11. சுபாஹோடு அசுரர் தாடகை ராமா
12. லக்ஷ்மணனுதவியில் வெட்டிய ராமா
13. முனிவர் துதிக்கத் தங்கிய ராமா
14. மூர்க்கர் அண்டாது காத்தயோ ராமா
15. பாலப் பருவம் கடந்திட்ட ராமா
16. பக்தன் ஞானி ஜனகன் ராமா
17. மகளா முலகத் தாயவள் ராமா
18. உறையும் நகர்க்கே நடந்தாய் ராமா
19. கல்லாய்ச் சமைத்த காரிகை ராமா
20. அடியின் தூளிபட் டெழுந்தனள் ராமா
21. மிதிலை ஸ்வயம்வர சபைசேர் ராமா
22. முறித்தே வில்லை ஜயங் கொண்ட ராமா
23. ஜானகி தேவியை மணந்தாய் ராமா
24. பரசுராமன் பலம்பறி ராமா
25. அயோத்தி யடைந்த சுந்தர ராமா
அயோத்யா காண்டம்
26. பண்டைப் பகைகூனி தூண்டிட ராமா
27. கைகேயி ஏவலால் தசரதன் ராமா
28. வாக்கைக் காத்திடக் கானகம் ராமா
29. சென்றாய் லக்ஷ்மணனுடன் சீதா ராமா
30. நட்பினால் குஹனைத் தழுவிய ராமா
31. முனிவர் ஆச்ரமம் உறைந்தனை ராமா
32. தசரதன் மாளப் பரதனும் ராமா
33. சித்திரக் கூடம் அடைந்தனன் ராமா
34. சுந்தரப் பாதுகை தந்தனை ராமா
ஆரண்ய காண்டம்
35. தென்திசை ஆரண்யம் புகுந்தனை ராமா
36. முனிவர் பலர்முன் தோன்றினை ராமா
37. துஷ்ட விராதனைக் கொன்றனை ராமா
38. தமிழ்முனி அகஸ்தியர் அருள் பெறு ராமா
39. பஞ்சவடித் தலம் உறைந்தனை ராமா
40. சூர்ப்பநகை பங்கம் அடைந்தனள் ராமா
41. கரதூஷணர்கள் அழிந்தனர் ராமா
42. ராவணத் துறவி சீதையை ராமா
43. மாயமாய் அகற்றிட அலைந்தனை ராமா
44. கபந்தன்கை கண்டஞ் செய்தருளிய ராமா
45. அன்புறு சபரிகை விருந்துண்ட ராமா
கிஷ்கிந்தா காண்டம்
46. அநும சுக்ரீவர்க் கஞ்சலாம் ராமா
47. அகந்தை வாலியைக் கொன்றுமே ராமா
48. தம்பிக்கே பட்டம் கட்டினாய் ராமா
49. வானர வீரன் அநுமான் ராமா
50. தூதனாய்ச் செல்ல ஏவின ராமா
51. கணையாழி அடையாளம் தந்தனை ராமா
52. அங்கத ஜாம்பவர் தேடினர் ராமா
53. ஜடாயுமுன் சம்பாதி சொன்னான் ராமா
54. மஹேந்திரப் பெயருடைமலை மேல் ராமா
55. அடியவன் அநுமான் நின்றான் ராமா
சுந்தர காண்டம்
56. அநுமான் கடலைத் தாண்டினான் ராமா
57. லங்கினி கிழித்து லங்கையுள் ராமா
58. நாமத்தின் மகிமையால் நுழைந்தனன் ராமா
59. அசோகவனத்தில் வணங்கினான் தேவியை ராமா
60. தேவிக்கு மோதிரம் தந்தனன் ராமா
61. ராவண அரக்கனைத் தூஷித்தே ராமா
62. லங்கை எரித்துத் திரும்பினான் ராமா
63. கண்டேன் சீதையை என்றனன் ராமா
64. தேவியின் முடிமணி தந்தனன் ராமா
யுத்த காண்டம்
65. தேவியின் பிரிவால் புலம்பிய ராமா
66. வானர சைன்யம் கடற்கரை வந்தது ராமா
67. விபீஷணன் சரணம் அடைந்தனன் ராமா
68. ஆழிக் கணையும் கட்டினை ராமா
69. அணிலும் ஆழிக்கணைக்கு மணலை அளித்து ராமா
70. அரக்கன் கோட்டையைத் தகர்த்தே ராமா
71. தந்திரன் மேல்போர் தொடுத்தாய் ராமா
72. அநுமான் சஞ்சீவி தந்தனன் ராமா
73. கும்பகர்ணன் தலை வெட்டினை ராமா
74. இந்திரஜித்தன் மடிந்தான் ராமா
75. அஹிமஹி ராவணர் அழித்தபின் ராமா
76. விடுத்துநின் கூரிய அம்பினை ராமா
77. ராவணன் கவசம் பேதித்த ராமா
78. ராவணன் தலைகளை அறுத்தும் ராமா
79. அழியா முக்தி தந்தாய் ராமா
80. விபீஷணன் முடிசூட்டினை ராமா
81. கண்டே சீதையை அணைந்தாய் ராமா
82. புட்பக விமானத்தில் திரும்பினை ராமா
83. பரதன் உயிரைக் காத்தனை ராமா
84. அயோத்தி புகுந்து குடிகளை ராமா
85. ஆனந்த வெள்ளத் தாழ்த்தியே ராமா
86. பட்டாபிஷேகம் கொண்டனை ராமா
87. பாரைப் பரம்செய்து ஆண்டனை ராமா
88. மாயப் பழியது தீர்க்கும் ராமா
89. கருப்பிணி யிருந்து காக்கும் ராமா
90. கவிவரன் வால்மீகி பாடிய ராமா
91. லவகுசர் தந்தை யாகிய ராமா
92. அசுவ மேதம் நடத்திய ராமா
93. கோமள ஜானகி நாயக ராமா
94. மறைகள் போற்றிடும் மன்மத ராமா
95. பண்புடன் எம்மைக் காக்கும் ராமா
96. ஞானம் தந்தே நிற்கும்ஓ ராமா
97. துஷ்டர் அழியத் தோன்றிய ராமா
98. நல்லோர் காப்பும் அமைத்தபின் ராமா
99. பன்னக சயனனாய்ச் சென்றாய் ராமா
100. முனிவர் கதையும் முடிந்ததே ராமா
101. பணிவோர் ஜபிக்கும் நாமத்தோன் ராமா
102. கதிரவ குலத்துத் திலகமே ராமா
103. பயமழி மங்கள புங்கவ ராமா
104. நரஹரி ராகவ நாரண ராமா
105. அற்புத மெய்ச்சுக கைவல்ய ராமா
106. அநுமானிதயத் துறையும் ராமா
107. ராம ராம ஜய ராஜா ராமா
108. ராம ராம ஜய சீதாராமா.

Thursday, May 16, 2013

Why Temples?

Hinduism is an ancient religion which has stood the test of time and onslaughts. It has continued its existence as the singularly and statistically biggest and oldest religion in India. But now it meets the misfortune of being neglected by its own followers. This is due to the fact that there is a lack of proper understanding of its tenets and principles.Numerous rites and rituals followed in the Hindu religion are full of scientific meaning and reason. The Hindu religion and culture are centred round the temple culture. Our temples have been used over the years as ''centres of excellence" for education, scientific study, fine arts, architecture and structural engineering. Above all, these temples are the centres which offer infinite peace to the mind of man.

Hindu temples act as bridges linking both science and philosophy- Science sees many in one and philosophy sees one in many, philosophy is the unifying symbol in a world of disintegrated values.

The present generation, which is growing with the age of science and technology, has started questioning the age-old concepts. For example, why worship at the temple? Why not at home? Why spend so much money on poojas? These questions must be answered with scientific explanations.

Most of us do not know the significance of the sanctum-sanctorum (Garbagriha or Moolasthana) of a Hindu temple which is built as per the agama texts of the Hindu religion. There is always a relation between the size of the idol and the size of the sanctum-sanctorum. Because of this the air column inside the sanctum-sanctorum resonates to the sound "OM" (Pranava Mantra). When this "OM" is chanted inside the sanctum-sanctorum, resonance occurs. Each air molecule inside the sanctum-sanctorum vibrates with maximum amplitude, thereby producing intense sound.

One must know the speciality of the materials used for abhisheka (ritual bathing of the idol). The greater the pH value of the materials, the lesser the Ha ion content ratio is, in other words, the greater the negative ion concentration. So, an increase of pH indicates an increase in the negative ion concentration. It is noteworthy that abhisheka is done with kumkum, turmeric, sandal water, milk etc., which have a high pH value and hence a high negative ion concentration.

Why do we insist on regular worship through repeated abhisheka, aradhana (homage) etc.? The fact that the dry stone has high electrical resistance and very little conductivity, shows that repeated abhisheka, aradhana, etc., are essential to maintain the electrical charges in the sanctum-sanctorum. The yantras or sri-chakras kept under the idol act as capacitors of electrical charges.

Why do we use only certain selected leaves and fruits for pooja offering? The neem leaf has high electrical conductivity and is used by the priests of Kali temples. Lime fruit offers little resistance to electrical current and so is a good conductor. For the same reason, mango leaves and tulsi are used during festival times. Ordinary grass offers very high resistance to electrical current and so is not offered for pooja.

Thus we find that repeated abhisheka, archana, etc., creates negative ions inside the sanctum-sanctorum. These negative ions are essential to fix the oxygen with haemoglobin. It has been proved that animals die in an atmosphere deprived of negative ions. These negative ions are found more on the seashore, near waterfalls and on hill stations which are considered as health resorts. This explains why our forefathers selected the seashores, tops of hills, and areas near waterfalls for the construction of temples, for example, Tiruchendur, Rameswaram and Kanyakumari are on the seashore, Palani and Tirupati are on top of hills and Courtallam is a temple near waterfalls.

In these days of electrical pollution, people suffer from lack of negative ions. The negative ions are created inside the sanctum-sanctorum during abhisheka. Then the idol is decorated with sandal paste, silken cloth and fresh flowers. All these help to retain the moisture content of the air. During archana (invocation), mantras are chanted, and these set the air inside the sanctum-sanctorum in vibration with maximum energy.

Archana is followed by "lighted camphor". The process of different arathis displaces the air from the sanctum-sanctorum to the worshippers. They inhale the air with the negative ions, and their O2 being good gets a favourable condition for fixing oxygen with haemoglobin. In general the sanctum-sanatorium acts as a volume resonator, the idol with its peedarn as an energy reservoir, worshippers as receivers, and the air inside as a medium for the transfer of energy.

Courtesy - "Wisdom magazine"

Friday, April 05, 2013

Reduce your belly

தொப்பையை குறைக்க வழி;

* உடல் எடையை குறைக்க சரியான வழி காலை உணவை தவிர்ப்பது அல்ல. ஏனெனில் காலை உணவு தான் அன்றைய தினத்திற்கு ஏற்ற எனர்ஜியை தருகிறது. அவற்றை தவிர்த்தால், உடல் நலம் தான் பாதிக்கப்படும். பின் எப்போது பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றும். ஆகவே மறக்காமல் காலை வேளையில் மறவாமல் ஏதேனும் ஆரோக்கியமானவற்றை சாப்பிட வேண்டும்.

* பானை போன்ற வயிறை குறைக்க, மற்ற வழிகளை விட சிறந்தது உடற்பயிற்சி தான். அதிலும் நடைப்பயிற்சி தான் சிறந்தது. ஆகவே காலையில் எழுந்ததும் தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடமாவது நடந்தால் நல்லது. இதனால் உடல் மற்றும் தொடையில் இருக்கும், தேவையற்ற கலோரிகள் கரைந்துவிடும்.


* எடையைக் குறைக்க தேன் ஒரு சிறந்த மருத்துவப் பொருள். ஆகவே காலையில் எழுந்ததும், ஒரு டம்ளர் நீரில் 2 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, 1 டீஸ்பூன் தேன் மற்றும் சிறிது மிளகு தூள் சேர்த்து, தினமும் குடிக்க வேண்டும்.

* காரமான உணவுப் பொருட்களான இஞ்சி, மிளகு, இலவங்கப்பட்டை போன்றவையும் மிகவும் சிறந்தது. அதிலும் தினமும் இஞ்சி டீயை 2-3 முறை குடிக்க வேண்டும். இது உடல் பருமனைக் குறைக்கும் சிறந்த பொருள்.

* இரண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாற்றை சாதாரண நீரில் குடித்து வந்தால், உடல் எடை குறையும். மேலும் சாப்பிட்டப் பிறகு ஒரு டம்ளர் சூடான நீரை குடித்து வந்தால், இயற்கையாகவே உடல் எடை குறைந்துவிடும்.

* உடல் எடையை குறைக்க டயட்டில் இருக்கும் போது பச்சை காய்கறிகள், தக்காளி மற்றும் கேரட் போன்ற கலோரி குறைவான, ஆனால் அதிக வைட்டமின் மற்றும் கனிமச்சத்துக்கள் உள்ள உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டும். இதனை அதிகம் சாப்பிட்டு வந்தால், உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதோடு, உடல் எடையும் விரைவில் குறையும், அதிக பசியும் எடுக்காமல் இருக்கும்.

* தொடர்ந்து 3-4 மாதங்கள், காலையில் எழுந்ததும் 10 கறிவேப்பிலையை சாப்பிட வேண்டும். இதனால் பெல்லி குறைந்து, அழகான இடுப்பைப் பெறலாம்.

* எப்போதும் உணவு உண்ணும் முன் ஒரு துண்டு இஞ்சியை, எலுமிச்சை சாறு மற்றும் உப்பில் தொட்டு சாப்கிட வேண்டும். இதனால் அதிகமான அளவு உணவை உண்ணாமல், கட்டுப்பாட்டுடன் உணவை உண்ணலாம்.

இவ்வாறெல்லாம் செய்து வந்தால், பானைப் போன்ற வயிற்றை குறைத்து, அழகான உடல் வடிவத்தைப் பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.
-நலம், நலம் அறிய ஆவல். 


Wednesday, April 03, 2013

Indian Tea


 •     Tea bushes were discovered growing wild in Assam in 1836
 •     12 chests of tea were sent as the very first shipment to London in 1839
 •     First tea auction was held in India in 1861
 •     India became the largest exporter of tea to Britain in 1899

The teas of India like its regions and the people who live there. Very interesting concept…

Assam: The Strong One “If strength is your weakness, Assam is your tea”
 •     The teas are like the people: bold, robust, harsh and aggressive
 •     Birth place of Indian Teas
 •     Worlds single largest tea growing region
 •     Worlds most used tea
 •     900,000,000 lbs of tea is produced yearly
 •     Is a very large leaf like the teas in Yunnan, China

Darjeeling: The Exotic One
 •     Known as the Champagne of Teas
 •     The people of Darjeeling are peaceful, are low spoken, soft and feel like they live in Nirvana on top of the world
 •     80 + tea gardens located in the misty section of North-East India
 •     Himalaya Mountains
 •     Borders Nepal
 •     7500 ft elevation
    1st Flush is called “Easter Flush”
 •         Europe/Germany are the largest buyers of 1st flush teas but Japan is showing strong interest as well
 •         Flavors are often vegetal, green, mild, and astringent
    2nd Flush (Spring)
 •         Rains start to arrive until June/July
 •         Some of the best Darjeelings are produced during this time of year
 •         The green leaf hopper (similar to Taiwan) is part of what makes Darjeeling have the muscatel flavor
 •         Very attractive tea with purplish browns, greens and silver tips
 •         Coppery infused leaf has a penny color like a fine wine
    Monsoon Flush
 •         Rain teas, produced and picked every 4 days
 •         Enormous leaf
 •         Produced from Mid-July to October
 •         Has more color and strength then other flushes
 •         More abundant and often used in blends
    Autumnal Flush
 •         Light copper, brownish with a malty aroma
 •         Produced late October – November

Nilgiri (Blue Mountains): The Forgiving One
 •     First teas planted in 1859
 •     Like the people of South India: intelligent and peaceful
 •     You can’t over steep a Nilgiri tea
 •     One of the best teas to use to make a chai concentrate
 •     Less tannins and doesn’t cloud which makes it perfect for iced tea
 •     Has overtones of a 2nd Flush Darjeeling but cost is less
 •     8500 ft altitude and grown year round but best time is Oct – Mar
 •     Nilgiri is the only Communist state left in India

Which tea region do you most associate with? Are you a bold Assam character? Are you more gentle like a Darjeeling? More forgiving like a cup of tea from the Nilgiri region? Something to think about as you brew that magical cup of Indian tea.

Sip tea. Feel Happy!

Monday, April 01, 2013

Office Yoga

For all my kith and kins, don't always sit on your seat and get all health related issues. Please do these few exercise to keep yourself fit


Friday, March 29, 2013

Prepare Tooth Powder of your own

Do it yourself tooth powder that is GOOD for you and naturally whitens your teeth ❥➥❥ Peppermint Sage Tooth Powder


Makes ½ cup of tooth powder
Ingredients:
2 tablespoons bentonite clay
2 tablespoons baking soda
1 tablespoon dried, finely ground sage leaf
1 tablespoon xylitol (optional, for adding sweetness)
½ tablespoon pure sea salt
15-20 drops peppermint essential oil

ACTION:
* Combine dry ingredients in a bowl and mix thoroughly with a non-metal spoon. Drip essential oils into the mixture and stir well to combine. Transfer to a small container or jar with a tight fitting lid. Particles of the tooth powder are fine enough that a small squirt bottle like this can also be used (as long as you don’t get the squirt-tip wet, which will cause clogging). Note: Bentonite clay loses its beneficial properties when it comes into contact with metal, so it’s best to use plastic or glass when mixing and storing your tooth powder
* To brush with tooth powder, simply dip your toothbrush into the powder, or carefully squirt some onto a wet toothbrush. Brush teeth as usual. Follow with homemade moutwash if desired
* Note: If using the dip method to get powder onto your toothbrush, you may want to consider giving each family member his/her own container.


Benefits of ingredients

Bentonite clay – This natural clay has the unique ability to bind to toxins in the body. It is especially useful in eliminating toxins from heavy metals in your mouth, like mercury from mercury fillings. This clay will never bind to any of the beneficial elements in your body. Bentonite clay is also rich in minerals that can nourish teeth and gums.

Baking soda – This ingredient has been a trusted tooth cleanser long before it was added to the tubes you’ll see on store shelves. Baking soda gently polishes teeth and naturally whitens your smile. This chart, which shows the Abrasiveness Index of some common brands of toothpaste, lists baking soda as less abrasive than most commercial toothpastes.

Sage – Sage has been recognized by many cultures for its natural tooth-whitening abilities. Known for its astringent properties, sage is perfect for oral health and whitening discolored teeth.

Xylitol – This ingredient is optional, but can be added to sweeten the finished product. Research has shown that xylitol has many benefits for oral health. A pinch of stevia powder can be used as a substitute for the xylitol in this recipe if you wish.

Sea salt – Pure sea salt is full of tooth-nourishing minerals, and is especially helpful in healing irritated gums.

Peppermint essential oil – This essential oil has antibacterial, antiseptic, and pain-relieving properties. Peppermint is said to be beneficial for mouth and gum infections (although you should consult your dentist if you suspect a serious condition). In addition, it adds a cool, minty fresh flavor to this tooth powder. If you don’t like peppermint you can substitute spearmint to create a different minty twist.

Thursday, March 28, 2013

Madurai Food


மதுரை மாநகரின் தனிப்பட்ட மகத்துவங்களில் ஒன்றானஅதன் பாரம்பரியம் மிக்க உணவுக் கலாசாரத்தைபிரதிபலிக்கும் இந்த உணவகங்களின் தரப்பட்டியல் இதோ..!

சிறந்த மதிய உணவகம்..!

1- சந்திரன் மெஸ்,
தல்லாகுளம்
( அயிரைமீன் குழம்பு, நெய்மீன் வறுவல்,நாட்டுக்கோழி )

2- குமார் மெஸ்,
தல்லாகுளம்
( விரால்மீன் வறுவல்,அயிரை மீன் குழம்பு, நண்டு boneless )

3- அம்மா மெஸ்,
தல்லாகுளம்
( நண்டு ஆம்லெட், நெய்மீன் வறுவல்,மட்டன் கோலா )

4- அன்பகம் மெஸ்,
வடக்குவெளி வீதி
( மட்டன் சுக்கா,கரண்டி ஆம்லேட்,முட்டை கறி )

5- அருளானந்தர் மெஸ்,
விளக்குத்தூண்
( நெய்மீன் வறுவல், நாட்டுக்கோழி, இறால்மீன் வறுவல் )
மற்ற சிறந்த மதிய உணவகங்கள் -
அம்சவல்லி - கீழவாசல் - மட்டன் பிரியாணி
பனமரத்து பிரியாணி கடை - புலாவ் போன்ற பிரியாணி
சரஸ்வதி மெஸ் - பெரியார் அருகில் - மட்டன் பிரியாணி
ஜெயவிலாஸ் சாப்பாட்டு கிளப் - மீன் சாப்பாடு
திண்டுக்கல் வேலு பிரியாணி - மட்டன் பிரியாணி

 


 சிறந்த மாலை நேர உணவகம்..!

1- கோனார் மெஸ்,
சிம்மக்கல்
( முட்டைகறி தோசை,வெங்காய கறி,குடல் குழம்பு,
மூளை ரோஸ்ட்,நெஞ்சுகறி,இடியாப்பம் பாயா )

2- குமார் மெஸ்,
தல்லாகுளம்,மாட்டுத்தாவணி,பெரியார்
( இட்லி,முட்டை வழியல்,முட்டை கறி,முட்டை ஊத்தப்பம்,வாவல்மீன் குழம்பு )

3- ஆறுமுகம் பரோட்டா கடை,
தல்லாகுளம்
( பரோட்டா,சுவரொட்டி,குடல் வறுவல்,தலைக்கறி,ஈரல்,எலும்பு ரோஸ்ட்)

4- அன்று அமீர் மஹால், இன்று அஜ்மீர் மஹால்
கோரிப்பாளையம்
( முட்டை பரோட்டா,பரோட்டா, சிக்கன் 65 )

5- சிங்கம் பரோட்டா கடை
பீபீ குளம்
( முட்டை பரோட்டா,பரோட்டா,முழுக்கோழி வறுவல் )

சிறந்த மாலை உணவகங்கள்..!

ஜானகிராமன் மெஸ்- திலகர் திடல் ( மட்டன் சுக்கா )
சுதா பை நைட் - ரிசர்வ் லைன் ( முட்டை பரோட்டா )
டாஜ்- டவுன்ஹால் ரோடு ( கிங் பரோட்டா,பட்டர் சிக்கன் )
பஞ்சாபி தாபா - தல்லாகுளம் ( பட்டர் நான், தந்தூரி சிக்கன் )
பரோட்டா கடை - ஆவின் சிக்னல் ( மதுரையின் சிறந்த பரோட்டா )
போஸ் கடை- அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்ட் ( பகலில் கறிக்கடை,இரவில் இட்லி கடை )

சிறந்த சைவ உணவகங்கள் மதிய உணவு..!

கணேஷ் மெஸ், மேலபெருமாள் மேஸ்திரி ரோடு ( புல் மீல்ஸ் )
மாலை டிபன் -
மாடர்ன் ரெஸ்டாரென்ட் ( தோசை,வடக்கிந்திய உணவு வகைகள் )
எந்நேரமும்
சபரீஸ், டவுன்ஹால் ரோடு ( நெய் பொங்கல், முஷ்ரூம் பிரியாணி,பன் அல்வா )

இவை அனைத்தையும் விட மதுரையின் சைவ மாலை நேர உணவகங்களின் முன்னோடி -

முருகன் இட்லி கடை,
இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயில் அருகில்
( இட்லி,இட்லி, இட்லி...
உலகின் மிகச்சிறந்த இட்லி )

மதுரையின் தனிப்பட்ட சிறப்பு சுவைகள் -

திருநெல்வேலி லக்ஷ்மி விலாஸ் லாலா மிட்டாய் கடை,
டவுன்ஹால் ரோடு,தங்க ரீகல் எதிரில் - அல்வா
( என்னைப்பொறுத்தவரை திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வாவை விட சிறந்தது )

சங்கர் காபி,
அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்ட்- உழுந்த வடை

ஐயப்பா தோசை கடை,
இடம் பாண்டிய வெள்ளாளர் தெரு,பெரியார் பஸ் ஸ்டான்ட் அருகில் , ஆர்த்தி ஹோட்டல் ரோட்டில் சென்று இடப்புறம் செல்லவேண்டும் -
பால்கோவா தோசை,முஷ்ரூம் தோசை,காலி ப்ளவர் தோசை....

விசாலம் காபி-
கோரிப்பாளையம் , தல்லாகுளம்.
- காபி, "கஞ்சா" காபி என்றழைக்கும் அளவு மீண்டும் மீண்டும் பருக தூண்டுவது

பெயர் தெரியாத அந்த இளநீர் சர்பத் கடை,
மதுரா கோட்ஸ் மேம்பாலம் கீழே - இளநீர் சர்பத்.

இவை அனைத்தையும் விட
மதுரையின் பிரத்தியேக குளிர்பான சுவைக்கு...
பேமஸ் ஜிகர்தண்டா,
விளக்குத்தூண்- ஜில்ஜில் ஜிகர்தண்டா.

மாமதுரை போற்றுவோம்.
மணமிக்க மதுரை உணவின் சுவை
உலகெங்கும் புகழ் பரப்புவோம்...

Wednesday, March 27, 2013

Lenova Desktops

Lenova launches 6new Desktop Models

 • Lenovo IdeaCentre A720: Rs 1,15,990 onwards
 • Lenovo IdeaCentre B340: Rs 34,990 onwards
 • Lenovo IdeaCentre B540: Rs 75,990 onwards
 • Lenovo IdeaCentre C440: Rs 43,990 onwards
 • Lenovo IdeaCentre C340: Rs 26,990 onwards
 • Lenovo IdeaCentre C240: Rs 21,990 onwards 

Thursday, March 21, 2013

Lets take notes using Google-Keep

After a little peek-a-boo, Google has officially launched Keep, its note-taking service and app that lets users key-in quick notes and lists, and also attach pictures with them. The service is available online on Drive.google.com/keep and as an app for devices running Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) and above. The service will be integrated with Google Drive and users will be able to create and edit notes and lists directly through Drive in the coming weeks.The Keep Android app also allows users to take pictures via the device's camera and save them as notes, in addition to enabling them to speak and convert voice memos to text. It offers a lock screen widget allowing users to quickly create notes even when the phone is locked on devices running the latest version - 4.2 of Android Jelly Bean OS.

The app has a rather simple interface with controls to add quick text notes, lists, voice notes and capture images. It allows users to organise and browse notes in multi-column and single-column view, share notes via the Android share menu and archive them.

Tuesday, March 19, 2013

A Tamilan now Pope of Android

 The joke quickly made the rounds of Twitter: Top Google Inc. executive Sundar Pichai had been elected pope –- of Android.

There were no puffs of white smoke as there were for Pope Francis, just a blog post Wednesday from Google co-founder and Chief Executive Larry Page announcing a major changing of the guard at the Internet giant.

Pichai had been tapped to run the world's most popular mobile operating system. He is taking over from Andy Rubin, who has stepped down as head of Android. Pichai's new job -- making sure nothing slows Android's momentum -- has thrust him into the spotlight.


"I know Sundar will do a tremendous job doubling down on Android as we work to push the ecosystem forward," Page said in the post.

Pichai's ascension comes at a crucial time for Android. Its growth has begun to flatten, and Google executives have begun to worry about Samsung Electronics Co.'s dominance of Android. The South Korean company sells about 40% of the gadgets that use Android software and is about to unveil the highly anticipated Galaxy S4.

Some see Pichai's takeover of Android as a signal that Google wants to coordinate or merge its two operating systems: Chrome and Android. Pichai is also the senior vice president of Chrome.

Pichai has turned the Chrome browser into a breakout success, giving Internet Explorer and Firefox a real run for their money.

"In 2008, people asked whether the world really needed another browser. Today Chrome has hundreds of millions of happy users and is growing fast, thanks to its speed, simplicity and security," Page wrote.

Under Pichai, the Chrome operating system has found its way into products such as the Chromebook Pixel.

"Sundar has a talent for creating products that are technically excellent yet easy to use — and he loves a big bet," Page said.

Pichai made his bet on Google when he joined the company in 2004. He had worked at Applied Materials and McKinsey & Co. He got his bachelor's degree in technology from the Indian Institute of Technology, a master's degree in science from Stanford University and a master of business administration degree from Wharton.

He gained more visibility in 2011 when Twitter tried to poach him to lead product. Pichai decided to stay with Google.

BGC Partners analyst Colin Gillis said Pichai has a weighty responsibility.

"He had better not screw it up," Gillis said. "Android is a big success right now."

Friday, March 15, 2013

More than 100 Keyboard Shortcuts


Keyboard Shorcuts (Microsoft Windows)
1. CTRL+C (Copy)
2. CTRL+X (Cut)
...... 3. CTRL+V (Paste)
4. CTRL+Z (Undo)
5. DELETE (Delete)
6. SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
7. CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
8. CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
9. F2 key (Rename the selected item)
10. CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
11. CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
12. CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
13. CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
14. CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
15. CTRL+A (Select all)
16. F3 key (Search for a file or a folder)
17. ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
18. ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
19. ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
20. ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
21. CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents opensimultaneou sly)
22. ALT+TAB (Switch between the open items)
23. ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
24. F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
25. F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
26. SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
27. ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
28. CTRL+ESC (Display the Start menu)
29. ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu) Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
30. F10 key (Activate the menu bar in the active program)
31. RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
32. LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
33. F5 key (Update the active window)
34. BACKSPACE (View the folder onelevel up in My Computer or Windows Explorer)
35. ESC (Cancel the current task)
36. SHIFT when you insert a CD-ROMinto the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)

Dialog Box - Keyboard Shortcuts
1. CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
2. CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
3. TAB (Move forward through the options)
4. SHIFT+TAB (Move backward through the options)
5. ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
6. ENTER (Perform the command for the active option or button)
7. SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
8. Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
9. F1 key (Display Help)
10. F4 key (Display the items in the active list)
11. BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

1. Windows Logo (Display or hide the Start menu)
2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
3. Windows Logo+D (Display the desktop)
4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows)
6. Windows Logo+E (Open My Computer)
7. Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
12. Windows Logo+U (Open Utility Manager)
13. Accessibility Keyboard Shortcuts
14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
19. Windows Logo +U (Open Utility Manager)
20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts
21. END (Display the bottom of the active window)
22. HOME (Display the top of the active window)
23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)
25. NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)
26. LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
27. RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)
Shortcut Keys for Character Map
After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:
1. RIGHT ARROW (Move to the rightor to the beginning of the next line)
2. LEFT ARROW (Move to the left orto the end of the previous line)
3. UP ARROW (Move up one row)
4. DOWN ARROW (Move down one row)
5. PAGE UP (Move up one screen at a time)
6. PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
7. HOME (Move to the beginning of the line)
8. END (Move to the end of the line)
9. CTRL+HOME (Move to the first character)
10. CTRL+END (Move to the last character)
11. SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)
Microsoft Management Console (MMC)
Main Window Keyboard Shortcuts

1. CTRL+O (Open a saved console)
2. CTRL+N (Open a new console)
3. CTRL+S (Save the open console)
4. CTRL+M (Add or remove a console item)
5. CTRL+W (Open a new window)
6. F5 key (Update the content of all console windows)
7. ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)
8. ALT+F4 (Close the console)
9. ALT+A (Display the Action menu)
10. ALT+V (Display the View menu)
11. ALT+F (Display the File menu)
12. ALT+O (Display the Favorites menu)

MMC Console Window Keyboard Shortcuts
1. CTRL+P (Print the current page or active pane)
2. ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)
3. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
4. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
5. F5 key (Update the content of all console windows)
6. CTRL+F10 (Maximize the active console window)
7. CTRL+F5 (Restore the active console window)
8. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item)
9. F2 key (Rename the selected item)
10. CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)
Remote Desktop Connection Navigation
1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)
2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
5. ALT+HOME (Display the Start menu)
6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
7. ALT+DELETE (Display the Windows menu)
8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts
1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
2. CTRL+E (Open the Search bar)
3. CTRL+F (Start the Find utility)
4. CTRL+H (Open the History bar)
5. CTRL+I (Open the Favorites bar)
6. CTRL+L (Open the Open dialog box)
7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L)
9. CTRL+P (Open the Print dialog box)
10. CTRL+R (Update the current Web )

Saturday, March 09, 2013

Get Files from Virus Affected Pendrive

வைரஸ் தாக்கிய ‘பென்ட்ரைவ்’ இலிருந்து பைல்களை மீட்க சிம்பிள் வழி!

தற்பொழுது தகவல்களை சேமிக்க பெரும்பாலானவர்க ளால் பயன்படுத்தப்படு வது USB பென்டிரைவ்கள். இதில் முக்கியமான பிரச்சினை வைரஸ் பிரச்சினை. வெவ்வேறான கணனிகளில் உபயோகிப்பதால் வைரஸ்கள் சுலபமாக பென்டிரைவில் புகுந்து உள்ளே இருக்கும்பைல்கள ை பாதிக்கிறது.

இப்படி பாதிக்கும் பொழுதுஉங்கள் பென்ட்ரைவில் உள்ளபைல்கள் மறைக்கப்பட்டுவி டும் கணனியில் பென்டிரைவை ஓப்பன் செய்தால் எந்த பைல்களும் இருக்காது. வெற்றிடமாக இருக்கும். ஆனால் properties சென்று பார்த்தால் பைல்கள் இருப்பது போன்றே அளவுகாட்டும். காரணம் நம் தகவல்களை வைரஸ்கள் மறைத்து வைத்துவிட்டது. பென்டிரைவில் முக்கியமான தவல்கள் ஏதும் இல்லை எனில் Format செய்து பென்டிரைவை திரும்ப பெறலாம். ஆனால் ஏதேனும் முக்கிய மான தகவல்கள் இருந்தால் எப்படி அந்த பைல்களை பத்திரமாக மீண்டும் கொண்டு வருவது என பார்ப்போம்.

இதற்க்கு நீங்கள் எந்த மென்பொருளையும் உங்கள் கணினியில் Install செய்து உபயோகிக்க வேண்டியதில்லை.உ ங்கள் கணனியிலேயே சுலபமாக செய்து விடலாம். கீழே உள்ள வழிமுறையின் படி கவனமாக செய்து அந்த பைல்களை மீட்டு எடுங்கள்.

1) முதலில் பென்டிரைவை உங்கள் கணினியில் சொருகி கொள்ளுங்கள்.

2) Start ==> Run ==> CMD==> Enter கொடுக்கவும்.

3) இப்பொழுது பென்ட்ரைவ் எந்த ட்ரைவில் உள்ளது என பாருங்கள். My Computer செல்வதன் மூலம் கண்டறியலாம்.

4) உதாரணமாக E: டிரைவில் பென்ட்ரைவ் இருக்கிறது எனவைத்து கொள்வோம் அதற்கு நீங்கள் E: என கொடுத்து Enter அழுத்தவும்.

5) attrib -h -s -r /s / d *.*என டைப் செய்யுங்கள் ஒவ்வொருபகுதிக்கும ் Space சரியாககொடுக்கவு ம்.

◦நீங்கள் சரியாக கொடுத்துஉள்ளீர் கள் என உறுதி செய்து கொண்டு Enter அழுத்துங்கள்.

◦சில வினாடிகள் பொறுத்திருங்கள் . இப்பொழுது உங்கள் பென்ட்ரைவ் சோதித்து பாருங்கள் உங்களுடைய பைல்கள் அனைத்தும் திரும்பவும் வந்திருக்கும் —

உபயோகமான தகவல் என்று நினைத்தால், நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.... ;)

Friday, March 08, 2013

25 Top Android Applications for Indian Users

At the Google I/O 2011, it was announced that officially there were more than 200,000 apps available in the Android Market. However, I noticed that there were certain apps in the Market that were dedicated to the users of a specific region only. Apps like Google Voice, VEVO, Google Music Beta, etc. were available only for certain regions like U.S, Canada and U.K.
With so many apps available in the Market, I decided to check out if there were any Android Apps for Indian Users. Well, I was really shocked to see that there were hundreds of apps available for Indian users. Below are 25 of the best Android apps dedicated to Indian users.

News and Magazines Android apps

1. The Times of India – This is an official app from one of the most trusted newspapers in India – The Times of India. The app is easy-to-use, well designed and fully customizable. It provides you full coverage of international, national, local, sports, business, and entertainment news. It easily lets you save news articles for offline viewing and also lets you share articles with your friends via SMS, E-mail, Facebook or Twitter.
The Times of India
2. NDTV – This Official Android app from NDTV, brings you news stories, photos and videos from the NDTV studios directly to your Android phone. It provides you the latest news on Politics, Business, Cricket, Bollywood, and much more. This app also has a widget, that provides you the latest news directly on your homescreen.
NDTV
3. IBNLive for Android – IBNLive for Android is an official app from the well known Network18 group. This app lets you read the latest news, view news clips and photo galleries, get live cricket scores and much more. One of the best features of this app is that it lets you watch live TV on your phone on three channels – CNN IBN, IBN7 and IBN Lokmat.
IBNLive for Android
4. India Newspapers – India Newspapers is a free Android app that lets you read Indian Newspapers, Magazines and News Sites. It provides you the latest news from various sources such as the Times Of India, The Hindu, Hindustan Times, Dainik Bhaskar, The Telegraph, Mid-Day, Dainik Jagran and much more.
India Newspapers

Finance Apps for Android

5. MoneyControl Markets on Mobile – MoneyControl Markets on Mobile is a another free app by the Network18 group that provides you real-time information about the Indian and Global Markets directly on your Android phone. You can use the application to get real-time stock quotes, Indian and Global Market Indices, manage and keep track of your portfolio and much more. This app is powered by MoneyControl.com, a well known financial and business portal in India.
MoneyControl Markets on Mobile
6. inStocks BSE/NSE Stock Markets – inStocks BSE/NSE Stock Markets provides you real-time information on BSE/NSE Stock Markets, latest business news, stock tips, stock market news, Intraday Charts and much more.
inStocks BSE/NSE Stock Markets
7. IndianMarkets – Indian Markets is a free Android app that provides users with the latest updates and news on their desired stocks, mutual funds and ETF.
IndianMarkets

Entertainment

8. BookMyShow – BookMyShow is a perfect Android app for movie junkies. It is a simple and easy-to-use app that enables you to get movie listings, movie synopsis & details, check show timings, as well as buy movie tickets directly from your phone. Currently, this app supports only movie ticketing, but will soon be upgraded to offer play, concerts and sports tickets.
BookMyShow
9. IndiaTVGuide – As the name suggests, IndiaTVGuide is an app that provides TV schedules of over 170+ Indian channels directly on your Android phone. It lets you set alerts for your favourite programmes and also sync it with Google Calendar. It has a home screen widget that enables you to see what’s airing on your favourite channels. This app makes it very easy to share the programme you are watching on social networking sites like Facebook and Twitter.
IndiaTV Guide
10. Saavn Music – Saavn Music lets you search and instantly play the best songs from Bollywood, Bhangra, Bhajans, Ghazals and more for free. It enables you to create and save your own playlists, get the latest hits, listen to radio and much more.
Saavn Music
11. Raaga.com – A World of Music – This simple app lets you discover and share Indian music in over 18 languages including Bollywood, Tamil, Telugu, Bengali, Bhangra,etc. It lets you discover new music, connect with friends and other music lovers, share your playlists, recommend and discuss your favourite music and much more.
Raaga.com Android App

Android Sports App

12. CricketNext Live for Android – CricketNext Live for Android brings live cricket scores to your Android phone. It gets you live scores, commentary, batting, fielding and bowling charts and stats, photos, match reports and much more.
CricketNext Live for Android
13. NDTV Cricket – The NDTV Cricket app provides you live coverage of international as well as domestic cricket matches along with latest news, photos and stats. It offers live score updates via push technology with ball-by-ball commentary and much more.
NDTV Cricket

LifeStyle Apps for Indian Android users

14. Sweet’N’Spicy – Indian Cooking – This app provides you access to over 4000+ Indian food recipes spread across 3 major categories – Vegan, Vegetarian and Non-Vegetarian. It displays the list of ingredients and instructions for each recipe along with the comments of previous users and also the number of calories in each serving.You can also get interesting and relevant cooking tips in each recipe. It lets save your favourite recipes and also rate and review the recipe with pictures.
Sweet'N'Spicy Indian Cooking
15. TaazzaGo for India – TaazzaGo is a really nifty app that lets you discover things around you in India. It enables you to find news from leading newspapers and blogs, discover local restaurants, get detailed weather report, find offers from SnapDeal, Groupon, etc., movie listings, stage plays, professional events, yellow pages and much more.
TazzaaGo for India

Travel & Local

16. Zomato – Zomato is a simple app that lets you search restaurant menus across 16,000 restaurants in India. It covers 10 major cities that include Delhi NCR, Mumbai, Bangalore, Kolkatta, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Ahmedabad and Chandigarh. You can check the ratings, reviews and discounts of all the restaurants in your city. It also recommends you the best restaurants around your location.
Zomato
17. Indian Rail Info App – As the name suggests, this app lets you find information about Indian Railways such as PNR Status, Seat Availability, Train Search, Arrival & Departure, Fare Enquiry, Train Running Status and much more.
Indian Rail Info
18. Travelbuddy – Travelbuddy is an official application of Yatra.com. With this app, you can search as well as book your flight tickets right from your Android phone. It enables you to buy flight tickets using your credit card.
Travelbuddy
19. AutoMeterFare India – AutoMeterFare India is an app that lets auto-rickshaw users calculate how much they need to pay as their fare. It is useful to know if the driver is charging you the right fare or is charging extra. It also has an option to enable night time surcharge. It provides you the option to call the relevant authorities directly from the app. Currently this app supports only a few major Indian cities that include – Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Delhi, Mumbai, Nagpur, Navi Mumbai, Pune and Trivandrum.
AutoMeterFare India
20. Mumbai Rail Schedule – Mumbai Rail Schedule is a simple app that lets you know the arrival and departure of local trains in Mumbai. This app can be a real boon to Mumbaikars who travel by train frequently.
Mumbai Rail Schedule
21. MeterDown – Mumbai Taxi – Similar to AutoMeterFare, this app lets you check taxi fares on your Android phone. It is pretty simple and easy-to-use. All you have to do is select the meter reading to see the corresponding fare, which reflects both regular and midnight fares. However, this app is only for Mumbai users and is applicable for mechanical meter only.
MeterDown Taxi Mumbai

Books & Reference

22. Hindu Calendar – This app shows you all dates according to the Hindu Calendar. It shows the tithi, paksha, nakshatra, rashi and phase of the moon for any given date. You can also convert any Gregorian date to Indian Lunar date. Date of various Hindu festivals are also available in this app.
Hindu Calendar
23. Shrimad Bhagavad Gita – Srimad Bhagavad Gita is free and compact size Gita app in Hindi and English. It integrates with various social networking websites like Twitter and Facebook and comes with “Shlok a Day” widget to help you read Gita every day.
Srimad Bhagavad Gita
24. Hanuman Chalisa – Hanuman Chalisa is a very simple and free app which contains the forty verses of the famous poem Hanuman Chalisa along with audio recital.
Hanuman Chalisa
25. iQuran – iQuran lets you read the Holy Quran in Arabic alongside it’s translation in English. It provides verse-by-verse audio playback, repeat functions, excellent navigational controls, search and much more.
iQuran
So, what are your views about these Android Apps for India? Do you have any other Android apps to recommend? Tell us about it via the comments section.

Top 10 Mobile Phones to be released in 2013

Mobile Phones have become a very important part of the System in 2013, it’s almost impossible to live without a mobile phone in today’s era. Mobiles have become smarter and they are no longer used only to make phone calls, rather you can do a lot of intelligent stuff from a mobile phone. It can help you check and send an email, check text messages, make a video or take a photo, chat with your friends, check your facebook notifications and ever increasing similar list. Mobile Phones with better and added features and fast processors are coming up on regular basis year after year. We have seen iOS become extremely popular over the years, then Android and now Windows Phone is fast catching up. Also there are a lot of new OS’es that would debut in 2013 which includes the all new Blackberry OS, Firefox Mobile OS, Jolla and so on. Also the latest YouM flexible display technology was featured by Samsung in CES 2013 which is sure to make it big in the coming year. There is also going to be huge anticipation for the Upcoming Blackberry 10 OS device and it really looks solid till now. Here we have combined and made up a list of the most anticipated upcoming mobile phones in the year 2013. Make sure you go through this list before you upgrade your SmartPhone because there are a lot of Android Phones and Windows Phones that would be launching in year 2013. Here is the list of best 10 such mobile phones:

10. Samsung ATIV S

samsung ativ s Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Samsung ATIV S
Samsung’s upcoming Windows 8 smartphone ATIV S is a front runner flagship phone for Samsung’s Windows 8 platform. Samsung ATIV S has no funky colors or covers unlike Lumia or HTC 8 series phone’s. The phone boasts high end configuration like 4.8 inch and amazing 720 X 1280 pixels Super AMOLED capacitive display which has 306 ppi pixels density and has Corning Gorilla Glass 2 for super display protection. The Phone will have Dual-core Krait 1.5 GHz MSM8960 Snapdragon Processor with 1GB Ram and 16 GB or 32 GB storage space. Samsung ATIV S will come with 8 MP Primary Camera and 1.9 MP Secondary camera which would make video calling a breeze. The Phone would come with Windows 8 OS Pre loaded and would have a 2300 mAH battery which would enable enough juice from the phone. Samsung ATIV S is an highly awaited phone and has a strong following depite it’s not much unique looks.

9. Google’s Nexus 5

google nexus 5 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Google Nexus 5
This is by far the most awaited smartphone specially for Android enthusiasts. Google’s Nexus series have been immensely successful so far thanks to the quick Android upgrades it has always got. Nexus 5 is an upcoming Android Google flagship smartphone which is surely going to be powered by Android OS 5.0. We would expect this upcoming smartphone to have around 5 inch 1080 HD display along with 1GB or more RAM, quad core processor and LTE Connectivity. The upcoming Nexus 5 could possibly be built by HTC and we would expect it to come with funky looking colors unlike the past Nexus phone’s so that it gives tough competition to Windows 8 smartphone’s atleast in terms of styling. The nexus 5 is expected to launch in Q4 2013, and Google would need to make sure that they extensively feature pack this phone so that it carries on the Nexus legacy.

8. Samsung Galaxy Note 3

samsung galaxy note3 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Samsung Galaxy Note 3
Samsung has been known to be build beautiful, unique and very popular mobile phones. Samsung Galaxy Note is one series of smartphone’s that has been one of the best selling smartphone’s in the world. Samsung Galaxy Note 1 and 2 have been very popular because of it’s different and stylish features and large displays. Samsung Galaxy Note 3 would possibly feature an even larger display which would make the phone more of a phablet type. We expect this upcoming mobile phone to have close to 6 inch display and is sure  to have a quad core processor which would give it enough processing power under the hood. The phone is expected to come with Android 5.0 and would be customized by Samsung so as to offer some unique features that would differentiate it from other phones in the same category. The very popular S Pen would remain as it is in the new upcoming Samsung Galaxy Note 3. The phone would also come with even stronger battery back up so that it can work for you for complete day with ease and this is surely going to be one ultimate smartphone which would give rich multimedia, business and entertainment features on the go (provided you are able to carry it in your  pocket).

7.  HTC 8X

htc 8x Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
HTC 8X
HTC 8X is the upcoming windows 8 mobile phone from HTC’s stable. The phone would come with Windows 8 OS and it’s bold design has already been liked by a lot of people despite having strong similarities to Nokia’s Lumia 920. The phone would come with 4.3 inch which can support 720 x 1280 pixels and has S LCD2 capacitive display with 342 ppi pixels density. The phone would have Corning Gorilla Glass 2 protection which we feel would be made default protection for all high end mobile phones in 2013. The phone has Dual-core 1.5 GHz Krait Snapdragon Processor with 1GB ram and 16 GB internal storage which can be expanded. The phone would have 8MP primary camera and 2.1 MP secondary camera and would have added features like Beats Audio sound enhancement. The unlocked version of the phone is expected to come at around $700.

6. Nokia Lumia 820

nokia lumia 820 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Nokia Lumia 820
Nokia Lumia 820 is an upcoming mobile phone, which would feature Windows Phone 8 OS like other Lumia series phone’s. It’s hardware specs resemble that of it’s bigger brother Nokia Lumia 920. The Phone would have 4.3 inch AMOLED display with Nokia Clear Black type which supports upto 480 X 800 pixels. The phone would have Dual-core 1.5 GHz Krait Snapdragon processor and 1GB Ram and 8 GB internal storage which can be expanded. It would have 8MP primary camera and VGA secondary camera. This upcoming phone would also have added features like Dolby Headphone sound enhancement. The phone is expexted to cost around $550 for unlocked version.

5. Sony Xperia Z / ZL

sony xperia zl Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Sony Xperia ZL
Sony Xperia ZL is a very powerful upcoming Android powered smartphone with LTE connectivity, Quad-core 1.5 GHz Krait Processor with 2GB Ram and 64 GB Internal Space. The phone would be powered by Android 4.1 Jelly Bean and would and up gradable to Android 4.2. The phone would have 13 MP primary camera to give you great camera experience and 2 MP secondary camera for awesome video calling. It would be powered with amazing 5.0 inches display which can support 1080 x 1920 pixels and 441 ppi pixels density. Sony’s upcoming flagship phone’s display would have Shatter proof and scratch-resistant glass and is also water proof so that you can take your calls even when in shower. This is going to be one amazing   phone and would be a very strong competitor for Samsung Galaxy SIII, Note 2 and other Androids. The phone is expected to come at a price range of $750.

“It would be interesting to see if this new innovative feature rich phone from Sony is able to make a buzz in an overcrowded Android Phone segment”

4. Blackberry BB Z10

blackberry 10 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013
Blackberry 10
The redesigned, reinvented and reengineered Blackberry device is finally here. Blackberry couldn’t have sustained on the only touchpad device’s and that bad blackberry os any longer so they decided to bring in a total new BB OS 10 on a new Touch device Z10. The upcoming Blackberry phone looks extremely promising in the review videos and it’s os looks very capable. The phone is one of the most awaited upcoming mobile phones of 2013 because of huge blackberry followers around the world. Blackberry BB Z10 specs are still unknown but we expect the phone to come with a Dual Core Processor with 1GB ram and 4.5 inch display. The Phone would also have great multimedia features apart from it’s standard BB messenger. Blackberry BB Z10 is expected to launch in Q1 2013 at a price range of around $750 and is sure to have a lot of eye balls rolling.
Update: This Latest BB device has been confirmed and would be launched by feb 1st week 2013 at price of 550 Euro or $750.

3. Nokia Lumia 920

nokia lumia 920 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013 This is one phone that can change the fortunes for both Nokia and Windowe Phone OS. This upcoming Nokia mobile has been extremely well received by mobile phone users around the world. Nokia Lumia 920 would come with  768 x 1280 pixels, 4.5 inches IPS LCD capacitive touchscreen with Corning Gorilla Glass 2 protection and Pure Motion HD+. The phone has Dual-core 1.5 GHz Krait snapdragon processor with 1GB ram and 32 GB Internal Storage. One thing that stands out on this top notch Nokia Lumia 920 is it’s Amazing Pureview Camera which comes with 8.7 MP primary and 1.3 MP secondary camera. The camera is best among all mobile phone’s in the market because of it’s amazing clarity and image stabilization features. The phone also has Dolby Headphone sound enhancement and very powerful 2000 mAH battery. This Windows Phone is expected to release in Q1 2013 at a price range of $700.
“Nokia Lumia 920 is one Phone which we feel is extremely Polished and works extremely Flawlessly (thanks to Windows Phone OS) and is sure to become one of the Best Selling Mobiles in 2013″

2. Samsung Galaxy S IV

samsung galaxy s4 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013 Samsung Galaxy S series has sold close to 100 million phone’s that itself shows the popularity of the Galaxy series of Phones. Samsung Galaxy S IV is another upcoming droid that can again capture the massive market for Samsung and Android. Samsung Galaxy S IV is hugely anticipated specially after the success of Samsung Galaxy SII and SIII. There has been no official announcement by Samsung yet but as per the rumors the S IV is expected to have 5 inch HD display, Quad Core Processor and 2GB Ram. The Phone is also expected to have LTE Support and NFC support. It would come pre installed with either Android 4.2 or Android 5.0. The phone’s hardware and design is what generally differentiates Samsung’s Phone from other premium Smartphones in the World. The phone would have better battery support, display, processor and might also include an S Pen Stylus. The phone is expected to be launched in Q2 of 2013.
Samsung Galaxy S IV is finally coming out on 14th March 2013 and is expected to come with some unheard features like Auto Screen Scrolling, etc.

1. Apple iPhone 6

apple iphone 6 Top 10 Upcoming Mobile Phones 2013 How could you keep an iPhone out of the list of top best upcoming mobiles. iPhone has been immensely popular since the first gen came out and since then Apple has been continuously upgrading the iPhone to have better features and hardware so that  it outclasses the other phones in the market. The new Apple iPhone 6 is expected to get some drastic improvements over the previous gen iPhone’s which can include a Quad Core Processor, 12 MP Primary camera, better Battery Life, LTE and NFC Support, and others. We can also see some major improvements in Apple iPhone 6 OS so as to match Android and Windows. Also Maps is surely going to be made better so that the next phone is perfect. Apple iPhone 6 launch date hasn’t been out yet but we expect it to come in Q4 2013.
P.S: Mobile World Congress has brought in some awesome mobile phones that are shortly coming up this year. Some are Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 520, ZTE Grand Memo, Asus Padfone Infinity, and a bunch of devices running FireFox Mobile OS.
Oops! We missed out Blackberry Q10 in the list.
Bonus: HTC Would bring in HTC One (M7) in Q1, 2013. The phone would come pre installed with Android OS V4.1 which would be heavily modified. The phone would have a power horse 1.7 GHz Quadcore Processor with 2GB Ram and 32 GB Internal Memory. The phone’s primary camera would be a 4 Ultra megapixel Camera and early reviews suggest that the camera results would be pretty delightful. The Phone is expected to be priced around $750.
Let us know which upcoming mobile phone would you be buying in 2013? What do you think about these upcoming mobiles 2013 below in comments and what changes would you like to see in them.